Vision

Gribskov Gymnasium vil være anerkendt for

 • et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab
 • kulturel mangfoldighed og grøn ansvarlighed
 • lokale, regionale og internationale samarbejder


Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2014.

Værdigrundlag

Gribskov gymnasiums værdigrundlag er udgangspunktet for skolens vision, mål og handlingsplan

Gribskov Gymnasiums værdier

 • ligeværd, respekt og tolerance
 • udfordringer og inspiration
 • engagement og nysgerrighed
 • udfoldelse og kreativitet
 • medindflydelse og ansvar for helheden
 • fællesskab og anerkendelse af den enkeltes indsats
 • samarbejde og elevaktivitet
 • åbenhed og udadvendthed
 • det lokale og det globale

Mission

Gribskov Gymnasium er et moderne gymnasium med tidssvarende fysiske rammer, der tilbyder unge uddannelsesegnede i lokalområdet og tilgrænsende områder en almen studentereksamen (stx). Gribskov Gymnasiums hovedformål er at forberede eleverne til videregående uddannelse gennem at uddanne de unge, så de opnår størst mulig viden og studiekompetence samt personlig og almen dannelse. Det er gymnasiets opgave at udfylde de lovgivningsmæssige fastsatte mål og rammer, så uddannelsens indhold og undervisningsmiljø sikrer

 • at der er et højt fagligt niveau
 • at der er udfordringer til alle
 • at undervisningen pirrer nysgerrigheden og stimulerer til engagement samt
 • at såvel undervisningen som de fysiske rammer skaber rum for udfoldelse og kreativitet

Strategi, mål og handlingsplan

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2018-2019

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2017-2018

Indsatsområder 2018-2019

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2018 – 2019 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2018 – 2021, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets nye kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • Kvalitetssikringsudvalg formulerer forslag til målsætninger for løfteevne og eksamensresultater i de enkelte fag.
 • Udbud af 2-3 nye talenttilbud
 • Afprøvning af 1-2 nye pædagogiske IT-værktøjer


Kulturel mangfoldighed

 • Udvekslingsrejser på 3 studieture
 • Udveksling for særligt sproginteresserede elever
 • To lærerudvekslinger

Grøn ansvarlighed

 • Opmærksomhed om forbrug og adfærd
 • Miljøråd – grønt flag

Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • Formalisere samarbejde med Gribskov Kommune om praktikpladser til HF-elever
 • Fortsætte samarbejde med partnerskoler i North Carolina, Kina, Barcelona, Bremen, Mexico og udvikle nyt samarbejde med Bordeaux i Frankrig.


Attraktiv skole

 • Det nye kvalitetssystem implementeres
 • Professionel Kapital undersøgelse
 • Trivselsundersøgelse

 

Vedtaget af bestyrelsen 24. maj 2018

Indsatsområder 2017-2018

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2017 – 2018 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2015 – 2018, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Strategien udspringer af skolens vision vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2014.
Indsatsområderne er en del af gymnasiets kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 
 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • Udvikling af fælles grundforløb i de enkelte fag
 • Udvikling af nye studieretningsforløb, herunder fagligt samspil
 • Karakterfrit grundforløb og struktureret brug af formativ evaluering
 • Digital dannelse – evt. udviklingsprojekt i en 1.g klasse
 • Fortsat fokus på klasseledelse og teambuilding
 • Kollegial supervision – udvikling
 • Udvikling af nye interne talenttilbud og andre særlige faglige tiltag i faggrupper
 • Udvikling af HF tilbud med start 2018-2019


Kulturel mangfoldighed

 • Elev- og lærerudveksling og besøg fra verden synliggøres
 • Mangfoldighedsdag (i februar).
 • Fortsat samarbejde med Gribskov Kommune om Klar til Uddannelse for flygtninge og samarbejde med frivillige organisationer.


Grøn ansvarlighed

 • Miljøråd
 • Grønt Flag / Grøn Skole


Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • Etablering af nye partnerskoler
 • Etablering af nye partnerskoler
 • Nordatlantisk gymnasieklasse forsøges udbudt til skolestart i 2019-2020  (kræver Undervisningsministeriets godkendelse)
 • Udbygge samarbejdet med grundskolerne
 • Kontaktansvarlige faglærere etablerer nye partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner


Attraktiv skole

 • Udvikling af nyt ”kvalitetssystem” (i henhold til reformen).
 • Professionel kapital trivselsundersøgelse
 • Opfølgning på APV
 • Trivselsdag


Vedtaget af bestyrelsen 23. maj 2017

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07