Rusmiddelpolitik for Gribskov Gymnasium


Gribskov Gymnasiums rusmiddelpolitik fokuserer på
 viden om rusmidler og deres indflydelse på indlæringsevnen
 omsorg for elever, som har en problematisk omgang med rusmidler


Rusmiddelpolitikken tager afsæt i skolens studie- og ordensregler:
”Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medbringes eller indtages på skolens område, og elever må ikke møde påvirkede i skole. Rektor kan ved særlige arrangementer tillade, at alkohol nydes på skolens område”. Rusmiddelpolitikken knytter ligeledes an til skolens strategi og indsatsområder, hvor der er fokus på at Gribskov Gymnasium skal være en attraktiv skole med et stærkt fagligt og kreativt læringsmiljø.

Vores primære ønske er at sikre et godt undervisningsmiljø, som giver alle elever mulighed for at forvalte deres evner på bedste vis, og vi stiller krav til eleverne om, at de møder velforberedt og deltager aktivt i timerne. Vi vil også gerne styrke elevernes sociale kompetencer, og vi ønsker derfor, at alle elever og ansatte drager omsorg for hinanden og udviser rettidig omhu ved at påtale det, hvis en elev er på vej ud i et misbrug af alkohol eller stoffer.

Hvad gør vi?

Alle elever orienteres om skolens studie- og ordensregler, herunder Rusmiddelpolitikken.
I starten af 1g afholdes et arrangement for alle 1g’ere hvor f.eks. DrugRebels informerer om rusmidler og deres indvirkning på indlæringsevnen.
Lærere henvender sig til uddannelsesleder eller rektor, såfremt man er bekymret for en elev.
Klassekammerater opfordres til at drage omsorg for hinanden ved at henvende sig til teamkoordinator, lærer, studievejleder, uddannelsesleder, eller rektor, såfremt man er bekymret for en klassekammerat/elev.
Skolen forsøger at afdække problemet ved at gå i dialog med den pågældende med henblik på at hjælpe vedkommende. Dette kan ske gennem
 samtale med studievejleder
 Samtale med uddannelsesleder/rektor
 Inddragelse forældre, hvis eleven er under 18 år (rektor eller uddannelsesleder)
 Orientering af teamkoordinatorer og klassens lærere i øvrigt hvis hensigtsmæssigt
 Henvisning til kommunens anonyme ungerådgivning
 Henvisning til Gribskov Kommunes Misbrugsbehandling

Særlige forholdsregler
 Der må ikke indtages eller medbringes rusmidler i det daglige liv på skolen, ligesom det ikke tolereres, hvis elever møder påvirkede til undervisning.
 Introturen for nye 1g’ere er alkoholfri
 Studieture er i princippet ikke forenelige med indtagelse af alkohol eller andre stoffer, dog kan deltagende lærere tillade moderat indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden. På udvekslingsrejser gælder samme regler som for de elever, vi besøger.
 Ved caféaftener og andre skolearrangementer kan der udskænkes alkohol, men i meget begrænset omfang, og der udskænkes aldrig stærke drikke.
 Ved fester kan der købes øl og vin. Det er forbudt at medbringe drikkevarer eller euforiserende stoffer. Såfremt elever bliver stærkt berusede eller på anden vis udviser påvirket adfærd, vil de blive sendt hjem, og forældrene vil blive underrettet (hvis eleven er under 18 år).
 Det er under alle omstændigheder strengt forbudt at videreformidle eller sælge enhver form for euforiserende stoffer på skolens område eller i forbindelse med skoleaktiviteter.
 I ganske særlige tilfælde kan det komme på tale at teste elever for at afdække et alkohol- eller stofproblem.
Dialog
Vi betragter dialogen som det vigtigste instrument til at hjælpe en elev ud af sit misbrug. Det vil derfor altid være vores første reaktion på overtrædelse af skolens regler på rusmiddelområdet. Sanktioner kan også komme på tale.

Sanktioner
 Overtrædelse rusmiddelpolitikken i undervisningstiden, ved fester og andre skolearrangementer fører til samtale med rektor. Overtrædelser kan føre til bortvisning fra konkrete arrangementer, og/eller bortvisning fra undervisningen i en eller flere dage. Ved gentagne eller særligt grove tilfælde kan der blive tale om permanent bortvisning.
 Overtrædelse af reglerne vedrørende studieture fører til samtale med rektor og evt. bortvisning fra undervisning i en eller flere dage. Overtrædelse kan desuden føre til hjemsendelse for egen regning.
 Overtrædelse af reglerne om videreformidling eller salg af euforiserende stoffer på skolens område eller i forbindelse med skoleaktiviteter vil føre til øjeblikkelig bortvisning.


Vedtaget af bestyrelsen 10. september 2015

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07