Evalueringsstrategi


Evalueringsstrategien er udformet med udgangspunkt i stx-bekendtgørelsens generelle afsnit om Intern evaluering (Kapitel 12). Beskrivelse af fagspecifikke evalueringer fremgår af de enkelte fags læreplaner.

Overordnet set indeholder den løbende interne evaluering følgende 2 hovedområder:
• Evaluering af undervisningen
• Evaluering af den enkelte elev

Evalueringen sker både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed og ud fra de mål og bedømmelseskriterier, der er opstillet for undervisningen i de pågældende læreplaner.

Formål

Formålet med evaluering af undervisningen er
 at give elever, lærere/lærerteams og ledelse oplysninger om, hvordan lærere og elever
vurderer undervisningens planlægning og gennemførelse, herunder valgte metoder
 at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og
gennemførelse
 at give lærerne/lærerteamet mulighed for at forbedre og justere kommende forløb
 at give ledelsen grundlag for at leve op til sit pædagogiske ansvar for undervisningens helhed og sikring af kvaliteten af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Formålet med evaluering af den enkelte elev er
 at den enkelte elev løbende er orienteret om sit faglige standpunkt og udvikling samt almene og personlige kompetenceudvikling
 at den enkelte elev får et klart billede af egne styrker og svagheder og fremskridt
 at læreren løbende er orienteret om klassens og de enkelte elevers faglige standpunkt og udvikling
 at give læreren grundlag for at vejlede den enkelte elev i den fortsatte læringsproces
 at give læreren grundlag for at justere undervisningen

Gennemførelse


Evaluering af undervisningen
Undervisningen evalueres mindst to gange i løbet af et skoleår (typisk ved afslutningen af et forløb): første gang omkring efterårsferien og anden gang omkring vinterferien. Evalueringen kan foretages med et af de spørgeskemaer, som allerede ligger i lectio (spørgeskema/opret spørgeskema/skabelon).
De enkelte lærere har ansvaret for evaluering af undervisningen, herunder større projekter.
Evalueringsresultaterne diskuteres med klassen/holdet, og evalueringsresultaterne videregives på forlangende til relevant uddannelsesleder/rektor.

Almen studieforberedelse evalueres efter de enkelte AT-forløb. Resultatet af evalueringen videregives til teamkoordinatorerne.
Almen sprogforståelse evalueres ved afslutningen af grundforløbet.
Naturvidenskabelige grundforløb evalueres løbende og ved afslutningen af grundforløbet.

Evaluering af den enkelte elev

Standpunktskarakterer
Der gives standpunktskarakterer i oktober/november, februar og maj/juni.
De afsluttende standpunktskarakterer indgår på elevens eksamensbevis.

Evalueringssamtaler
September/oktober: indslusningssamtaler (studievejledere)
Oktober/november: faglærer-/elevsamtaler i forbindelse første karaktergivning
November: forældrekonsultationer (faglærer-/forældre-/elevsamtaler), herunder faglig rådgivning i forbindelse med endeligt studieretningsvalg. Studieretningskoordinatoren kan indkalde forældre til møde, hvis eleven er under 18 år.
December: team-/elevsamtaler i perioden december-februar
Februar: faglærer-/elevsamtaler i forbindelse med anden karaktergivning
I forlængelse af lærerforsamlingsmøderne (LFS) afholder lærere, teamkoordinatorer, studievejleder og/eller rektor samtaler med udvalgte elever.

Skriftligt arbejde
Stx-bek. §101-§102 samt Bilag 4: Elevernes studieforberedende skrivekompetencer
Eleverne har i forbindelse med det skriftlige arbejde krav på jævnligt af få tilbagemeldinger om deres standpunkt, herunder at få en uddybet evaluering af opgavebesvarelsernes styrker og svagheder.
Ved evaluering af elevernes skriftlige arbejde skal der i fag på A-niveau og kan der i øvrige fag og i fagligt samspil benyttes forskellige evalueringsformer, herunder
• retning af elevernes individuelle besvarelser af opgaver og tests, herunder interne prøver
• retning og kommentering af gruppebaserede eller individuelle skriftlige arbejder, herunder interne prøver
• kommentering af delvist færdige skriftlige arbejder i en processkrivning
• samtaler med elever eller elevgrupper og
• kombinationer af ovenstående

Såvel skriftlige årsprøver som Da-Hi opgaven i 1g bedømmes med en karakter, som indgår i grundlaget for oprykning til 2g/3g.

Tværgående forløb

Almen sprogforståelse: screening i grundforløbets start samt tests undervejs. Der gennemføres en evaluering af elevernes udbytte af undervisningen ved forløbets afslutning. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren er medtællende ved afslutningen af 1.g og indgår i grundlaget for oprykning til 2.g. Karakteren anføres på eksamensbeviset, men er ikke medtællende i eksamensgennemsnittet.

Naturvidenskabeligt grundforløb: den enkelte elev evalueres løbende. Ved afslutningen af forløbet evalueres eleven på basis af et individuelt skriftligt produkt samt en kort faglig samtale (mindste 10 min.) i forbindelse med det afsluttende forløb. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren er medtællende ved afslutningen af 1.g og indgår i grundlaget for oprykning til 2.g. Karakteren anføres på eksamensbeviset, men er ikke medtællende i eksamensgennemsnittet.

Almen studieforberedelse: Elevernes opfyldelse af målene i almen studieforberedelse evalueres løbende med udgangspunkt i læreplanen og skolens kompetenceplan.
Ved afslutning af 2.g gennemføres et internt AT-evalueringsprojekt, hvor produktet er en individuel synopsis. Synopsen er udgangspunkt for en efterfølgende årsprøve (synopsisprøve), der munder ud i en årsprøvekarakter samt en kort samtale med eleverne med henblik på evaluering af synopsens anvendelighed ved eksamen og arbejdsprocessen i forløbet.
Større projekter i studieretningerne evalueres særskilt fx ved brug af skolens elektroniske spørgeskema og resultaterne forelægges rektor (på forlangende).


Evalueringsstrategien er revideret pr. august 2015

Hent evalueringsstrategien som pdfi

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07