Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed


Region Hovedstaden – optagelsesområde Nordsjælland – Gribskov Gymnasium

STX

Indledning

Der sondres mellem 2 typer ”optagelsesprøver”:

 • Den obligatoriske optagelsesprøve: for elever der helt eller delvist ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver
 • Uddannelsesparathedsvurdering: for ansøgere der er erklæret ”ikke-uddannelsesparate”

Beskrivelse af optagelsesprøven/uddannelsesparathedsvurderingen

Den obligatoriske optagelsesprøve
Ansøgerne prøves i 4 af fagene dansk, engelsk, matematik samt tysk/fransk eller fysik-kemi. For ansøgere til naturvidenskabelige studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi. For ansøgere til samfundsvidenskabelige samt humanistiske/sproglige/kunstneriske studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.
Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau.

Uddannelsesparathedsvurdering

Faglige forudsætninger

Ansøgerne prøves i 3 fag: dansk, engelsk og matematik . Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau.

Personlige og sociale forudsætninger
Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrke og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Prøvens forløb

 • Alle prøver er mundtlige
 • Den obligatoriske optagelsesprøve er en faglig prøve 2
 • Ved vurdering af uddannelsesparathed indgår både faglige prøver og en vurdering af ansøgernes personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse
 • I hvert fag medvirker 1-2 faglærere
 • Prøveformen er en samtale om en ukendt tekst/opgave
 • Prøvetiden per fag er 20 minutter
 • Til hver prøve gives 20 minutters forberedelsestid
 • Alle hjælpemidler er tilladte – prøveskolen sørger for ordbøger, ansøgeren kan medbringe egne noter, lommeregner, computer mv.
 • Det er ikke tilladt at benytte internet, ekstern kommunikation mv.
 • Meddelelse om prøvens udfald gives skriftligt af prøveskolen til ansøgeren og UU

Organisering og offentlighed

 • For hvert prøvefag er fastlagt faglige mål.
 • De faglige mål tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår.
 • Der er for hvert prøvefag udarbejdet et skema til hver ansøger indeholdende de nødvendige oplysninger til identifikation af eleven samt de opstillede faglige mål - ved uddannelsesparathedsvurderingen endvidere kriterier til vurdering af personlige og sociale forudsætninger
 • Prøvelæreren udfylder skemaet og afleverer det ved prøvens afslutning til rektor.
 •  Med udgangspunkt i prøvelærernes indberetninger og ansøgerens uddannelsesplan beslutter rektor ud fra en helhedsvurdering, om eleven er uddannelsesparat. Rektor kan vælge at indkalde prøvelærerne til en drøftelse af den enkelte ansøger.
 • Rektors begrundede afgørelse meddeles skriftligt til ansøgerne og indberettes efterfølgende til UU og fordelingsudvalgets sekretariat.
 • Rektors afgørelse er endelig.
 • En fælles beskrivelse af optagelsesprøvens og uddannelsesparathedsvurderingens form og indhold ligger på hjemmesiden hos gymnasierne i optagelsesområde Nordsjælland og er desuden kommunikeret til områdets 3 UU’er.

 

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07