Vision

Gribskov Gymnasium vil være anerkendt for

 • et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab
 • kulturel mangfoldighed og grøn ansvarlighed
 • lokale, regionale og internationale samarbejder


Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2014.

Værdigrundlag

Gribskov gymnasiums værdigrundlag er udgangspunktet for skolens vision, mål og handlingsplan

Gribskov Gymnasiums værdier

 • ligeværd, respekt og tolerance
 • udfordringer og inspiration
 • engagement og nysgerrighed
 • udfoldelse og kreativitet
 • medindflydelse og ansvar for helheden
 • fællesskab og anerkendelse af den enkeltes indsats
 • samarbejde og elevaktivitet
 • åbenhed og udadvendthed
 • det lokale og det globale

Mission

Gribskov Gymnasium er et moderne gymnasium med tidssvarende fysiske rammer, der tilbyder unge uddannelsesegnede i lokalområdet og tilgrænsende områder en almen studentereksamen (stx). Gribskov Gymnasiums hovedformål er at forberede eleverne til videregående uddannelse gennem at uddanne de unge, så de opnår størst mulig viden og studiekompetence samt personlig og almen dannelse. Det er gymnasiets opgave at udfylde de lovgivningsmæssige fastsatte mål og rammer, så uddannelsens indhold og undervisningsmiljø sikrer

 • at der er et højt fagligt niveau
 • at der er udfordringer til alle
 • at undervisningen pirrer nysgerrigheden og stimulerer til engagement samt
 • at såvel undervisningen som de fysiske rammer skaber rum for udfoldelse og kreativitet

Indsatsområder 2016-2017

Beskrivelse


Indsatsområderne for 2016 – 2017 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2015 – 2018, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Strategien udspringer af skolens vision vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2014.
Indsatsområderne er en del af gymnasiets kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

• MBUL udviklingsprojekt: ”Det personlige lærerskab”
• Forsøg med delvist ”karakterfri” klasser
• Fokus på matematikdidaktik (overgangsproblematik) / to-lærer ordning i alle 1.g klasser
• Talentudvikling i matematik og sprog
• Fokus på klasseledelse: fysiske rammer og relationer
• Kollegial supervision – udvikling
• Udvikling af studieretning for eliteidrætselever
• Udvikling af idrætsfaciliteter
• Fokus på digital dannelse

Kulturel mangfoldighed

• Fortsætte Klar til Uddannelse for Flygtninge (KTU)
• Fokus på udvekslingsstuderende
• Understøtte nye elevaktiviteter
• Fortsætte samarbejde med Helsinge Frivilligcenter


Grøn ansvarlighed

• Miljøråd
• Grønt Flag / Grøn Skole


Lokale, regionale og internationale samarbejder

• Lærerudveksling med Island, Grønland og Tyskland.
• Etablering af nye partnerskoler
• Nordatlantisk gymnasieklasse forsøges udbudt til skolestart i 2017-2018  (kræver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings godkendelse)
• Udbygge samarbejdet med grundskolerne
• Øge samarbejde med Gribskov Elite og lokale klubber.
• Udarbejde strategi for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
• Fortsat undersøge mulighederne for eksport af uddannelse til udlandet

Attraktiv skole

• Trivselsundersøgelse
• Arbejdspladsvurdering 2017
• Undervisningsmiljøvurdering 2017
• Trivselsdag
• Profilering af Gribskov Gymnasium på de sociale medier
• Fyraftensarrangementer

 Vedtaget af bestyrelsen 7. september 2016