Studie- og ordensregler for Gribskov Gymnasium


Studie- og ordensreglerne for Gribskov Gymnasiums er skolens udmøntning af bestemmelserne i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006)

Indledning

Studie- og ordensreglerne omfatter ikke detaljerede regler for enhver tænkelig situation. Derfor forudsættes det, at eleverne er bekendte med samfundets almindelige regler for ordentlig adfærd.
Lærerne har ret og pligt til over for elever at påtale overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

Formål

Studie- og ordensreglerne, der hviler på skolens værdigrundlag, skal understøtte gymnasieuddannelsens overordnede formål om elevernes tilegnelse af almendannelse, viden og kompetencer samt bidrage til et godt undervisningsmiljø. Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne. Den enkelte elev har ansvar for at efterleve studie- og ordensreglerne.

Orden og samvær

Overalt på skolens område gælder almindelige normer for adfærd og samvær. 

 • For at sikre et godt undervisningsmiljø er det vigtigt, at alle behandler hinanden ordentligt. Gymnasiet accepterer ikke mobning på skolen eller via sociale medier. Er du selv udsat for mobning eller kender du til mobning, skal du henvende dig til klassens teamkoordinator.
 • Gymnasiets inventar samt bøger, AV og IT-udstyr skal behandles med omtanke
 • Rygning (også rygning af e-cigaretter) er ikke tilladt på gymnasiets område, hverken indendørs eller udendørs - gælder også uden for undervisningstiden, fx ved fester m.m. 
 • Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medbringes, indtages eller formidles på skolens område, og elever må ikke møde påvirkede i skole. Rektor kan ved særlige arrangementer tillade, at alkohol nydes på skolens område. I ganske særlige tilfælde kan det komme på tale at teste elever for at afdække et alkohol- eller stofproblem.
 • Der må hverken i undervisningstiden eller i frikvartererne spises og drikkes i undervisningslokaler - vand undtaget. Mad- og drikkevarer må ikke medbringes i Studiecenter, datalokale og laboratorier.
 • Eleverne rydder op, fjerner affald og åbner vinduer i undervisningslokalerne efter hver blok og sætter stole op efter 3. og 4. blok.
 • Enhver gør sit til, at skolens fællesarealer holdes ryddelige. Alle rydder op efter sig, også i kantinen og på fællesarealerne.

Studieaktivitet

Alle forventes aktivt at bidrage til, at den enkelte elev og klassen får det optimale udbytte af undervisningen. Derfor skal

 • alle elever møde velforberedte og deltage aktivt i undervisningen.
 • alle elever møde til undervisningen, øvrige undervisningsaktiviteter (herunder ekskursioner og opsamlingstimer), eksamener, termins- og årsprøver samt tvungen lektiecafe, med mindre man er syg. Skolen kan kræve dokumentation for fravær f.eks. lægeerklæring på elevens regning. En elev, der har en længerevarende sygdom, har ret til at modtage sygeundervisning.
 • alle elever holde sig orienteret om skema, øvrige skoleaktiviteter og skemaændringer via Lectio.
 • der ikke kommunikeres privat via mobiltelefon eller computer i undervisningstiden.
 • egen computer kun bruges til notetagning og fagligt arbejde efter lærerens anvisninger i undervisningstiden.
 • den enkelte elev angive årsag til evt. fravær fra undervisningen i Lectio. En elev, der er fraværende, orienterer sig om arbejdet i klassen.
 • en elev, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamener og års- og terminsprøver, kontakte gymnasiets kontor telefonisk forud for prøven.
 • alle elever aflevere samtlige skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de af læreren stillede krav om omfang og faglig indsats.
 • en elev, der er ude af stand til at aflevere en opgave rettidigt pga. sygdom, aftale en ny frist med den pågældende lærer.
 • den enkelte elev selv udforme sine skriftlige opgavebesvarelser, med mindre der er tale om gruppeopgaver. Afskrift uden kildeangivelse og ulovlig anvendelse af oversættelses-programmer i skriftlige opgaver betragtes som snyd og medfører advarsel eller bortvisning.
 • den enkelte elev følge med i gymnasiets registrering af egen tilstedeværelse og opgaveaflevering i Lectio. Eleven har mulighed for at kommentere registreringen af sin deltagelse i undervisningen.

 

 

Oprykning

 • Elevens standpunkt og udbytte af undervisningen vurderes ved skoleårets afslutning og er sammen med det opnåede karaktergennemsnit afgørende for, om oprykning til næste klassetrin kan ske.
 • Har eleven opnået mindst 2,0 i vægtet karaktergennemsnit, sker oprykning automatisk.
 • Har eleven opnået et karaktergennemsnit under 2,0 kan rektor ud fra en helhedsvurdering nægte en elev oprykning til næste klassetrin.
 • Nægtes en elev oprykning, kan rektor godkende, at eleven går det pågældende klassetrin om én gang.

 

 

Sanktioner

 • Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt.
 • Sanktioner iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel. Alle skriftlige advarsler og sanktioner udleveres ved partshøring.
 • En elev kan midlertidigt bortvises fra undervisningen i op til 10 dage pr. skoleår. Bortvisningen tæller som fravær. En elev kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • En elev kan på grund af manglende studieaktivitet fratages SU, indtil eleven udviser tilfredsstillende studieaktivitet.
  En elev kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
  En elev kan henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin. Information herom gives normalt til eleven senest ca. en måned før offentliggørelsen af eksamensplanen - i særlige tilfælde dog med kortere varsel.
  En elev kan bortvises permanent fra skolen efter forudgående skriftligt varsel. I særligt alvorlige tilfælde kan eleven bortvises uden forudgående varsel.
 • Eleven har erstatningsansvar i forhold til skolens ejendom og værdier.
 • En elev der overtræder skolens rusmiddelpolitik i undervisningstiden, ved fester og andre skolearrangementer kaldes til samtale med rektor. Overtrædelser kan føre til bortvisning fra konkrete arrangementer, og/eller bortvisning fra undervisningen i en eller flere dage. Ved gentagne eller særligt grove tilfælde kan der blive tale om permanent bortvisning.
 • En elev der overtræder reglerne vedrørende studieture kaldes til samtale med rektor og evt. bortvisning fra undervisning i en eller flere dage. Overtrædelse kan desuden føre til hjemsendelse for egen regning.
 • En elev der overtræder reglerne om videreformidling eller salg af euforiserende stoffer på skolens område eller i forbindelse med skoleaktiviteter bortvises permanent.

 

 

Klage

Eleven har adgang til at klage over rektors afgørelse. Klagen indgives skriftligt til skolens ledelse, der videresender klagen til Undervisningsministeriet.

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne er gældende fra 3. december 2015

 

Kristoffer Høy Sidenius
rektor

Vedtaget på Bestyrelsesmødet den 3. december 2015